Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 พ.ค. 62

การพิจารณาอนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน 2562

9 พ.ค. 62

การพิจารณาซื้ออุปกรณ์การตรวจประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะ (Zero waste school & Zero waste) จังหวัดอ่างทอง

8 พ.ค. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 กญ 1762 กทม.

8 พ.ค. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กก 4327 อท

8 พ.ค. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

7 พ.ค. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารการตรวจประเมินโครงการ

7 พ.ค. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารในการประชุม

7 พ.ค. 62

การพิจารณาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2