Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

แผน/มาตรการ/การดำเนินงานความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 พ.ค. 63

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

30 มี.ค. 63

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9 เม.ย. 62

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

9 เม.ย. 62

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

15 มี.ค. 62

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1