Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 พ.ค. 61

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4 พ.ค. 61

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1