Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 ก.ค. 64

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ การสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

2 ก.ค. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 กญ 1762 กทม.

2 ก.ค. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

2 ก.ค. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัดสุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1