Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 ธ.ค. 64

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ธ.ค. 64

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 65

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธ.ค. 64

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจะจง

8 ธ.ค. 64

การพิจารณาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

8 ธ.ค. 64

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุใช้ในการดำเนินโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ธ.ค. 64

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2