Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

หนังสือแจ้งเวียนส่วนอำนวยการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

25 พ.ค. 65

แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25 พ.ค. 65

ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 พ.ค. 2565 เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565

25 พ.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 2/2565)

24 พ.ค. 65

แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

24 พ.ค. 65

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7"

18 พ.ค. 65

ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัด (คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 904/2565 เรื่อง เปลี่ยนชื่อ ศูนย์รักษาโควิด-19 ชุมชน (Community Isolation : CI (จังหวัดอ่างทอง เป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI))

18 พ.ค. 65

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เม.ย. 2565

8 เม.ย. 65

ขอเลื่อนพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 แบบออนไลน์

จำนวนทั้งหมด 54 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>