Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 ส.ค. 61

การพิจารณาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิิจกรรมการสนับสนุนการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ฯ

10 ส.ค. 61

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ส.ค. 61

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ส.ค. 61

การพิจารณาซื้อวัสดุอุปกรณืในการประชุม

6 ส.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (รูปเล่ม)

6 ส.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุม

6 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ส.ค. 61

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ

จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
< 1 2 3