Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 มี.ค. 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

11 มี.ค. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเตรียมสถานที่ประชุมและเครื่องเสียง

1 มี.ค. 62

การพิจารณาอนุมัติซื้อหนังสืิอพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

7 ก.พ. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6 กญ 1762 กทม.

7 ก.พ. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

7 ก.พ. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

7 ก.พ. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียบ กก 4327 อท.

5 ก.พ. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2