Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 ก.พ. 65

สื่อประชาสัมพันธ์จริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน

2 ก.พ. 65

ประกาศจังหวัดอ่าทอง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอ่างทอง

3 ธ.ค. 64

มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ - การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

3 ธ.ค. 64

มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ - ภาพรวม

10 พ.ย. 64

คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

12 ก.ค. 64

คู่มือเจ้าหน้าที่ เรื่อง การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

12 ก.ค. 64

คู่มือเจ้าหน้าที่ เรื่อง การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

12 ก.ค. 64

คู่มือเจ้าหน้าที่ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

จำนวนทั้งหมด 24 รายการ
1 2 3 >