Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 ก.ย. 62

ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการใช้รถ

27 พ.ค. 62

พระราชบัญญัติคุุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
22 พ.ค. 62

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

18 เม.ย. 62

พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
18 เม.ย. 62

พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.16 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
10 ต.ค. 61

ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

19 ธ.ค. 62

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

4 พ.ค. 61

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จำนวนทั้งหมด 26 รายการ
< 1 2 3 4