Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

มอบอำนาจ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 พ.ย. 64

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2815/2564 เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการ

17 พ.ย. 64

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2515/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1