Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ang Thong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

หนังสือแจ้งเวียน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

18 พ.ค. 65

ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัด (คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 904/2565 เรื่อง เปลี่ยนชื่อ ศูนย์รักษาโควิด-19 ชุมชน (Community Isolation : CI (จังหวัดอ่างทอง เป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI))

18 พ.ค. 65

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เม.ย. 2565

26 เม.ย. 65

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2566 - 2570)

8 เม.ย. 65

ขอเลื่อนพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 แบบออนไลน์

24 มี.ค. 65

ขอส่งจุลสารกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 มี.ค. 65

แผนปฏิบัติการลดการใช้น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 มี.ค. 65

ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง

9 มี.ค. 65

ผลการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

จำนวนทั้งหมด 35 รายการ
1 2 3 4 5 > >>