Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

27 มิ.ย. 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

27 มิ.ย. 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

27 มิถุนายน 2565

          นายณรงค์พร ดูดดื่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อซักถามในที่ประชุม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ มีการเสนอโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเครือข่าย ทสม. จังหวัดอ่างทอง มีการเสนอโครงการ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ เครือข่าย ทสม. ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และเครือข่าย ทสม. ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

แกลเลอรี่