Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ตุ๊กตาชาววัง

5 ก.ค. 2565 ประชุมการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

5 ก.ค. 2565 ประชุมการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

5 กรกฎาคม 2565

          เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 1 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แกลเลอรี่