Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนทรัพยากรบุคคล

ส่วนทรัพยากรบุคคล

ส่วนทรัพยากรบุคคล

หน้าที่และอำนาจ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ การลาออกจากราชการ

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ บำเหน็จความชอบ และบำเหน็จบำนาญ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานเงินเดือน

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง การช่วยปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการ

(๕) ดำเนินการประเมินผลงานบุคคลและผลงานวิชาการ

(๖) ดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย