Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กกล. ร่วมประชุมทีมงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

กกล. ร่วมประชุมทีมงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

กกล. ร่วมประชุมทีมงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

           วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น. กองกลาง โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมทีมงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการประชุมครั้งนี้ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับภารกิจผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายรัฐบาล

แกลเลอรี่