Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอชื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอชื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

ที่ ทส 0201.3/ว 1100  ลว. 14  เมษายน  2563

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอชื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง