Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กกล. ร่วมประชุมเตรียมโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

กกล. ร่วมประชุมเตรียมโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

กกล. ร่วมประชุมเตรียมโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

              วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินงานโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจาณาเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการจ้างงานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ COVID  ทั้งในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ COVID มีอาชีพมีรายได้และมีส่วนในการร่วมดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

แกลเลอรี่