Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
INFORMATION

ระเบียบพัสดุ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 มี.ค. 62

แนวทางการปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

21 ม.ค. 62

ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3)

28 พ.ย. 61

แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ

19 พ.ย. 61

แบบสัญญาซื้อขาย

21 ก.ย. 61

สรุปประเด็นคำถามเกี่ยวกับการพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2561

21 ก.ย. 61

การอนุมัติยกเว้นการให้เช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว.346)

21 ก.ย. 61

การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็น

20 ส.ค. 61

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2