Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
INFORMATION

การมอบอำนาจ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 ม.ค. 62

คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 521/2561 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 ต.ค. 61

คำสั่งกระทรวงฯ ที่ ทส 433-435/2561

19 ก.ย. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 1074/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน

9 ส.ค. 61

คำสั่งกระทรวงฯ ที่ ทส 368/2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 5.99 Mb ดาวน์โหลด: 3074 ครั้ง
9 ส.ค. 61

คำสั่งกระทรวงฯ ที่ ทส 337/2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับหน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ และหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง สป.ทส

16 ส.ค. 61

คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 292/2561 เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16 ส.ค. 61

คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 79/2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 5.89 Mb ดาวน์โหลด: 3073 ครั้ง
16 ส.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 709/2561 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2