Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
INFORMATION

คำสั่ง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 มี.ค. 63

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ที่ 417/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

24 มี.ค. 63

คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 110/2563 เรื่อง จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 ก.ย. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 1042/2561 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

5 ก.ย. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 1044/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

5 ก.ย. 61

คำสั่งรองนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี

4 ก.ย. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 1046/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Social Media Team สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20 ส.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 401/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิถือบัตรและกำหนดสิทธิการใช้งาน (GFMIS Smart Card) รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS ของ สป.ทส.

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด: 3074 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1