Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
INFORMATION

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 มี.ค. 63

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ที่ 417/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

24 มี.ค. 63

คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 110/2563 เรื่อง จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20 มี.ค. 63

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

20 ม.ค. 63

ประกาศ สพบ. เรื่อง การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร ภายในหน่วยงาน

27 มี.ค. 62

แนวทางการปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

25 มี.ค. 62

มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

21 ม.ค. 62

ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3)

11 ม.ค. 62

คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 521/2561 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนทั้งหมด 63 รายการ
1 2 3 4 5 > >>