Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
INFORMATION

หนังสือเวียน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 ม.ค. 64

แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2565-2568)(ทส0220.2/ว224 )

22 ม.ค. 64

โครงการเตรียมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(ทส0220.2/ว215)

22 ม.ค. 64

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด19)(ทส0220.2/ว214)

22 ม.ค. 64

บันทึกช่วยจำการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กับผู้ว่าราชการจังหวัด(ทส0207.3/ว204)

22 ม.ค. 64

รายงานผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี(ทส0220.2/ว225)

22 ม.ค. 64

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง(ทส0201.8/ว99)

22 ม.ค. 64

การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ทส0201.2/ว106)

22 ม.ค. 64

แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ(กรณีตำแหน่งที่ตนครอง)(ทส0201.3/ว185)

จำนวนทั้งหมด 507 รายการ
1 2 3 4 5 > >>