Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

ข่าวสาร

ทุนรัฐบาลและทุนต่างประเทศ

ดูทั้งหมด
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและน่วยงานของรัฐ Function - based และทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area - based)

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและน่วยงานของรัฐ Function - based และทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area - based)

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและน่วยงานของรัฐ Function - based และทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area - based)

31 ส.ค. 63