Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2563) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยเน้นย้ำให้วางแผนการทำงานภายหลักสถานการณ์โควิด-19 ปรับการทำงานให้เหมาะสม การปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ กับชุมชน ท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้มีการเรียนรู้ให้มากที่สุด และขอให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องเข้าใจ เรียนรู้ ปลูกฝังความสามัคคี ใช้อำนาจให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง โดยเน้นให้ ทสจ. แต่ละจังหวัดเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของส่วนกลางเพื่อให้การทำงานของกระทรวงฯ เป็นหนึ่งเดียว และจะต้องเป็นเครื่องมือในการตรวจติดตามของหน่วยงานในสังกัด ทส. อื่น ๆ ในพื้นที่ 

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่