Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kamphaeng Phet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ


ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการตามระเบียบข้อกำหนด และกฎหมาย ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ในด้านบริหารงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร บริหารงานการคลัง งบประมาณ และการพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมบริหารงานบุคคล บริหารงบกลางของหน่วยงาน ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้มอบหมาย โดยให้นายสงัด โรจนติรนันท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายดังนี้

1. ฝ่ายธุรการ

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี

3. ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ

4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ