Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kamphaeng Phet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่ดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมาย ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรในด้านการอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล โรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ การอนุญาตควบคุม กำกับ ดูแล การมีและการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดไม้สวนป่าเอกชน การอนุญาตนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ งานด้านอนุรักษ์และส่งเสริม การจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการทำลายทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

โดยให้นายวิจิตร สุวรรณพงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

๑. ฝ่ายอนุญาต มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท การอนุญาตนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ งานด้านการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจ ประสานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีใระดับ จังหวัด รวมทั้งงานด้าน การอนุรักษ์และประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

๒. ฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริม มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริการงานด้านสวนป่า งานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม งานสารสนเทศภูมิศาสตร์  ส่งเสริมและเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด  และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

๓. ฝ่ายบริการงานด้านเลื่อยโซ่ยนต์  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์และดำเนินการงานที่เกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย