Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kamphaeng Phet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม
 
ส่วนสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดำเนินการ และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการตามระเบียบข้อกำหนดและกฎหมาย ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ในด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านควบคุมมลพิษ เกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษ ประสานงานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนุบสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
โดยให้ นางสุวรรณี บุญญาโยธิน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
เป็นออกเป็น ๒ ฝ่ายดังนี้
๑. ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒. ฝ่ายควบคุมมลพิษ