Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kamphaeng Phet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ
 
ส่วนทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่ดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการ ตามระเบียบข้อกำหนดและกฎหมาย ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรในด้านการประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด กำกับดูแลกิจการประปาของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด และในด้านการอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ประสานการจัดการน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด กำกับ ดูแล กิจการประปาของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยให้นายยงยุทธ ชนะภัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
1.ฝ่ายน้ำผิวดิน
2. ฝ่ายน้ำบาดาล