สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 

รายงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
9 จังหวัดภาคเหนือ

รายงานสถานการณ์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.
(One Page Project Management : OPPM)


สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

สถิติ/ข้อมูล


การติดตามผลการดำเนินงาน

พรบ./ระเบียบ/กฏหมาย


รายงานสนับสนุน ศปก.คสช.

รายงานข้อมูลตามคำสั่ง คสช.ที่64/2557