กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Ministry 0f Natural Resources and Environment

ถวานสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมถ่ายทอดสด สำหรับเจ้าหน้าที่ภายใน สป.ทส. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต