Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
การประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

การประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

วันนี้ (14 ก.ย. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ประเด็นปัญหา รวมทั้งกําหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นจัน บริเวณหน้าศาลากลาง โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยในที่ประชุมได้รายงานสรุปถึงสถานการณ์ประเด็นปัญหาสำคัญและแนวทางแก้ไข จากผลกระทบที่ได้รับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 1. ปัญหาการว่างงานและการขาดรายได้ของแรงงาน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้มีสถานประกอบการเลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 36 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 678 คน ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขเยียวยา โดยการจัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID-19 โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน เพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังทำได้ในจำนวนจำกัดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและจำหน่ายได้น้อย ไม่สามารถหาตลาดที่ยั่งยืนให้ผู้ฝึกอาชีพได้ จึงขอให้สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพ คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และ SME สู่การตลาด และการตลาดยุคใหม่ 2. ปัญหาที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้การเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทางจังหวัดได้เสนอโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 3. การชดเชยและเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถส่งออกกล้วยไม้ไปยังต่างประเทศได้ 4. ข้อเสนอในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านอื่น ๆ เช่น การขอรับความช่วยเหลือแก่ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ และกุ้งทะเล นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเรื่องการจัดการน้ำเสียชุมชน การกำจัดผักตบชวา ปัญหาการจราจร รมว.ทส. กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกระทรวงฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้จ้างงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งหมด จำนวน 16,488 อัตรา ซึ่งดำเนินการจ้างโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ซึ่งได้มีการจ้างงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นร่วมดำเนินการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ โดยส่วนหนึ่งก็ได้มีการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐมด้วย สำหรับเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสีย ทางจังหวัดมีองค์การจัดการน้ำเสียในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ทั้งนี้ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและบูรณาการการทำงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากับทางจังหวัด และในประเด็นเรื่องการขอรับความช่วยเหลือแก่ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้นั้น เนื่องจากมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงจะขอนำไปหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป

15 ก.ย. 63

ข่าวน้ำบาดาล

ดูทั้งหมด
โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม โดยส่วนทรัยากรน้ำ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ให้กับ องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 และให้กับผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลในจังหวัดนครปฐม วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดในพิธี และได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่งยั่งยืน และรับฟังกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ณ โรงแรมริเวอร์

21 ก.พ. 63

ข่าวทรัพยากร

ดูทั้งหมด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า วันนี้ (9 กันยายน 2563) ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครปฐม ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นสัก จำนวน 300 ต้น ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว โดยน้อมนำพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างป่า สร้างรายได้ พร้อมนำองค์ความรู้จากโครงการหลวง ศาสตร์พระราชาในราชการที่ 9 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามหลักการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำไปพร้อมกับการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน

9 ก.ย. 63