Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม โดย นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังวัดนครปฐม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 โดยจัดกิจจกรรมเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกบริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม

3 ธ.ค. 63

ข่าวน้ำบาดาล

ดูทั้งหมด
โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม โดยส่วนทรัยากรน้ำ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ให้กับ องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 และให้กับผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลในจังหวัดนครปฐม วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดในพิธี และได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่งยั่งยืน และรับฟังกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ณ โรงแรมริเวอร์

21 ก.พ. 63

ข่าวทรัพยากร

ดูทั้งหมด
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม 8iyh'muj 1/2563

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม 8iyh'muj 1/2563

วันนี้ (5 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณะทำงานฯ เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า, ป่าชุมชน, โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.),การแก้ไขปัญหาหมอกควัน, การแก้ไขปัญหา PM 2.5 และการบริหารจัดการน้ำและการเติมน้ำลงดิน จากการประชุมคณะทำงานฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมแล้ว ปรากฏว่า ครบถ้วนสมบูรณ จังหวัดนครปฐมมีข้อจำกัดพื้นที่ปลูก ไม่มีพื้นที่ป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาดำเนินการ การปลูกป่าต้องปลูกตาม สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด ริมถนน และขอให้อำเภอต่างๆ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าตำบล.... พร้อมสำรวจพื้นที่ปลูกป่า เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ขอให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดนครปฐมต่อไป

5 พ.ย. 63