Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผลงานผู้ได้รับเสนอชื่อเป็น ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562

คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผลงานผู้ได้รับเสนอชื่อเป็น ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำของนายวันชัย สวัสดิ์แดง (ทสม.จังหวัดนครปฐม) ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนายวันชัย สวัสดิ์แดง ทสม.จังหวัดนครปฐม ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ใช้แนวคิดในการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชาในหัวข้อ “คิดให้เชื่อมโยงโดยทุกอย่างมีค่า ไม่มีของเสีย” นำขยะและผักตบชวามาสร้างมูลค่า โดยการรับซื้อผักตบชวาจากชุมชนและนำมาผลิตสิ่งที่ชุมชนใช้คือดินพร้อมปลูก ทำให้ชุมชนมีรายได้ มีงานทำและมีการจัดตั้งกองทุนดูแลจัดการน้ำขึ้น นอกจากนี้ยังนำความรู้ที่ผ่านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม (ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์) และศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำและผักตบชวา ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม) เกิดการพัฒนาฟื้นฟูคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนเกิดความรักและร่วมมือร่วมใจกันช่วยดูแลและพัฒนาคลองอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่