Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

งานเสวนาการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน

งานเสวนาการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน

วันที่ 17 กันยายน 2562 จังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเสวนาการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน ในโครงการ Eco Town มหิดลกับชุมชน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คุณวาณิช สาวาโย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.เขตดุสิต พรรคพลังประชารัฐ และผู้แทนจากบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จำกัด เป็นผู้ร่วมเสวนา ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาทำให้เกิดมูลค่า สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" และเกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป