Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

นครปฐม..รวมพลังปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
วันนี้ (24 ก.ค.63) ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในศาลากลางจังหวัดนครปฐม โอกาสนี้ นายสุพจน์ ยศทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ปลูกต้นพะยูง และมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่า ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ ดำเนินการในปี 2563-2570 ใน 76 จังหวัด ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

แกลเลอรี่