Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pu3

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
วันที่ 17- 18 พฤษภาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทสจ.นครพนม มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ในการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้แผน โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ณ  บ้านคอกคี ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง และบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17- 18 พฤษภาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทสจ.นครพนม มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ในการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผน โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ บ้านคอกคี ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง และบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17- 18 พฤษภาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทสจ.นครพนม มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ในการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผน โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ บ้านคอกคี ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง และบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

19 พ.ค. 61