Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีอำนาจหน้าที่

                  1.  การอนุญาต ตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาตอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                  2.  การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

                  3.  การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทำไม้สวนป่าตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                  4.  รับคำขออนุญาต ตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รับคำขอ ตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผ่านทางหรือปล่อยสัตว์เลี้ยง ตามกฎหมายว่าด้วย

                       ป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                  5.  จัดทำแผนและบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และที่ดินในระดับจังหวัด

                  6.  ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                  7.  ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก

                  8.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารแนบ

คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 /63

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 927 ครั้ง