Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ มีอำนาจหน้าที่                  

 

                  1.  การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

                  2.  การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล เปรียบเทียบคดีความผิดกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                  3.  รับคำขอสัมปทาน ต่ออายุ โอน ขยายเขตประปาสัมปทาน รวมทั้งคำขอปรับอัตราค่าน้ำหรือคำรับรอง มาตรวัดน้ำ

                  4.  ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด

                  5.  ประสานและดำเนินการแกไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง

                  6.  ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                  7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนกากรปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารแนบ

korartmnre5-2563-1

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 946 ครั้ง