Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ 5/2563 
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโครงสร้างอัตรากำลัง
ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ลงวันที่ 22 มกราคม 2563

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1174/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน
ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 10116/2562 
เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
ประจำสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ตามคำสั่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ที่ 224/2560 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

 

 

เอกสารแนบ

korartmnre5-2563-1

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 931 ครั้ง