Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1คน1ตำบลฯ"

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 มิ.ย. 63

1.แบบสำรวจแปลงเกาตรในพื้นที่ประสบภัยนอกเขตชลประทาน (ภัยแล้ง/น้ำท่วม)

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
29 มิ.ย. 63

2.แบบสำรวจโครงการสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำที่ชำรุดเสียหาย

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
29 มิ.ย. 63

3.แบบสำรวจบ่อบาดาลสาธารณะที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซม

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
29 มิ.ย. 63

4.แบบสำรวจการจัดการขยะ

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
29 มิ.ย. 63

5.แบบสำรวจพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
29 มิ.ย. 63

6.แบบสำรวจชนิดพันธุ์ไม้ที่ต้องการ

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
29 มิ.ย. 63

7.แบบสำรวจข้อมูลเครือข่ายองค์การและเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
29 มิ.ย. 63

8.แบบสำรวจผลการดำเนินงาน โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1