Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสาร(ทช.) ดาวน์โหลดส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 เม.ย. 62

(ทช.)พระราชบัญญัติ ป่าไม ้ (ฉบบัที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 1661 ครั้ง
17 เม.ย. 62

(ทช.)พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 1661 ครั้ง
17 เม.ย. 62

(ทช.)พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562

17 เม.ย. 62

(ทช.)พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

8 ม.ค. 62

การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ แม่ตะไคร้

6 พ.ย. 61

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดแบบคำขอต่างฯ ตามกฎกรทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ. สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พ.ศ.2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.01 Mb ดาวน์โหลด: 1661 ครั้ง
8 ก.ค. 61

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแจ้งการครอบครอง การโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้าง พ.ศ. 2558

8 ก.ค. 61

พระราชบัญญัติ งาช้าง พ.ศ.2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 1661 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2