Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสาร(ทช.) ดาวน์โหลดส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 ก.ย. 62

สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย ปี 2539 - 2555

ประเภทไฟล์: .7z ขนาดไฟล์ : 44.92 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
17 เม.ย. 62

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562

17 เม.ย. 62

(ทช.)พระราชบัญญัติ ป่าไม ้ (ฉบบัที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 2235 ครั้ง
17 เม.ย. 62

(ทช.)พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 2234 ครั้ง
17 เม.ย. 62

(ทช.)พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562

17 เม.ย. 62

(ทช.)พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

8 ม.ค. 62

การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ แม่ตะไคร้

6 พ.ย. 61

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดแบบคำขอต่างฯ ตามกฎกรทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ. สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พ.ศ.2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.01 Mb ดาวน์โหลด: 2235 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2