Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสาร(ทช.) ดาวน์โหลดส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 ม.ค. 62

การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ แม่ตะไคร้

6 พ.ย. 61

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดแบบคำขอต่างฯ ตามกฎกรทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ. สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พ.ศ.2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.01 Mb ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง
8 ก.ค. 61

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแจ้งการครอบครอง การโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้าง พ.ศ. 2558

8 ก.ค. 61

พระราชบัญญัติ งาช้าง พ.ศ.2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง
9 พ.ย. 60

ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรป่าไม้ ของจังหวัดนครราชสีมา

9 พ.ย. 60

สถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดนครราชสีมา

9 พ.ย. 60

แผนแม่บท การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1