Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 1/61

วันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. ประชุมจนท.สนง.ทสจ.นม. ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบและถือปฎิบัติ ดังนี้
1. แจ้งนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้นโยบายเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์
2. เน้นย้ำเรื่องการปฎิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนให้เร่งดำเนินการโดยด่วนอย่าให้ล่าช้า
3. เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สนง.ทสจ.นม. “วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กร หลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” มติที่ประชุมมีความเห็นชอบให้ใช้วิสัยทัศน์เดิม เพราะครอบคลุมและชัดเจนตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานแล้ว
4. ให้แต่ละส่วนรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงาน
5. ขอความร่วมมือทุกส่วนให้ช่วยกันขับเคลื่อนงาน สำนักงานสีเขียว (Green Office) ร่วมใจสร้างสำนักงานสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้มีคำสั่ง สนง.ทสจ.นม. มอบหมายความรับผิดชอบไปแล้ว และขอให้ส่วนสิ่งแวดล้อม โดยผอ.ส่วนสล. และจนท.คุณโชติกา ช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงาน ผอ.ทสจ.นม. ทราบและพิจารณา

แกลเลอรี่