Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑. เวลา ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน (การแต่งกาย เสื้อคอโปโล สีเทาฟ้าของสำนักงานฯ) ๒. เวลา ๑๐.๒๐ น. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางจัดระเบียบห้องเก็บของห้องประชุมพื้นที่รับแขกจุดรับบริการประชาชน ๓. เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (ปิ่นโต) ๔. เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบแต่ละส่วน ห้องผอ.ทสจ.นม. ๕. เวลา ๑๕.๐๐ น. ตรวจประเมินโต๊ะส่วนบุคคล พื้นที่ของแต่ละส่วน

แกลเลอรี่