Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รรท.ผอ.ทสจ.นม. ร่วม ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าท่าภูมิภาค ชลประทาน ทสจ. ผู้แทนจิตอาสาภาค และผู้แทนศูนย์จิตอาสาจังหวัด

รรท.ผอ.ทสจ.นม. ร่วม ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าท่าภูมิภาค ชลประทาน ทสจ. ผู้แทนจิตอาสาภาค และผู้แทนศูนย์จิตอาสาจังหวัด

วันพุธที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าท่าภูมิภาค ชลประทาน ทสจ. ผู้แทนจิตอาสาภาค และผู้แทนศูนย์จิตอาสาจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 1.ให้ ทสจ ฝ่ายเลขานุการ จัดทำข้อมูล พรีเซนเตชั่น โดยกรุ๊ปข้อมูลใหม่ให้มีความชัดเจนขึ้นตามข้อสั่งการ ของท่าน ผวจ ในที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 2.ให้ ทสจ ฝ่ายเลขานุการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชุดเจรจา ประกอบด้วย เจ้าท่าภูมิภาค ประธาน ชลประทาน ทสจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่ เป็นคณะทำงาน โดยมี ป.อาวุโสอำเภอปากช่องเป็นเลขานุการ 3.ให้เจ้าท่าภูมิภาค จัดทำแผนปฏิบัติการ ของคณะทำงานตามข้อ 2 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 8 มกราคม 2563 และแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 4.ให้เจ้าท่าภูมิภาคคัดเลือกจุดรื้อถอนที่ไม่มีปัญหาข้อกฎหมายจำนวน 5 จุด และ ให้ศูนย์จิตอาสาจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการ ระดมจิตอาสาเข้าทำการรื้อถอนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 14 มกราคม 2563 และดำเนินการต่อเนื่องไป สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนแล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อเป็นโครงการนำร่อง 5.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการรื้อถอนงานที่ดำเนินการรื้อถอนไดอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องปฏิบัติการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่