Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นางวราภรณ์ ครัวกลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวโชติกา คันธะรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการแหล่งเรียนรู้วิทยากรชุมชน (ปราชญ์ชาวบ้าน)

นางวราภรณ์ ครัวกลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวโชติกา คันธะรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการแหล่งเรียนรู้วิทยากรชุมชน (ปราชญ์ชาวบ้าน)

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางวราภรณ์ ครัวกลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวโชติกา คันธะรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการแหล่งเรียนรู้วิทยากรชุมชน (ปราชญ์ชาวบ้าน) ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับนักเรียน ครูระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน

แกลเลอรี่