Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ชั้น 3

จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ชั้น 3

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด และส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลาง ที่ต้องเข้ารับการประเมินร่วมประชุมจำนวน 36 หน่วยงาน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำหรับประเมินผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป้าหมายตัวชี้วัด คือ 1) อาคารสำนักงานหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดำเนินกิจกรรม 2) ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐลดลง ร้อยละ 10 3) ถุงพลาสติกหูหิ้วของหน่วยงานภาครัฐลดลง ร้อยละ 30 4) แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงานภาครัฐลดลง ร้อยละ 30 5) งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน ร้อยละ 100 📣📣📣ในการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานปฏิบัติการฯ ได้รับทราบแนวทางและร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของจังหวัดนครราชสีมา และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการตามตัวชี้วัด การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน กิจกรรมใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุมต่างๆ ของในหน่วยงาน กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ กิจกรรมการจัดการขยะอันตราย และร่วมรณรงค์ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ศาลากลาง โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม และนายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 60 คน

แกลเลอรี่