Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้แผนการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้แผนการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้แผนการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ประกอบด้วยผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปลัดอำเภอปากช่อง รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และผู้แทนจากเทศบาลตำบลสีมามงคล การดำเนินการในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบและให้ข้อแนะนำแก่ผู้ประกอบการโรงงาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท เพรส คราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท เอกอุทัย จำกัด ผลการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้ 1.บริษัท เพรส คราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศพารามิเตอร์ตามที่กฎหมายบังคับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตามพารามิเตอร์ที่กฎหมายบังคับตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2.บริษัท เอกอุทัย จำกัด ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศพารามิเตอร์ตามที่กฎหมายบังคับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนน้ำเสียในกระบวนการผลิต บริษัทฯ แจ้งว่าไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

แกลเลอรี่