Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษจังหวัดนครราชสีมา

ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม นางสาวรุ่งนภา วิเศษแสนยากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนายไพศาล สีสุวรรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ประชาชนได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปล่อยน้ำเสียผ่านที่นา และไหลลงคลองสาธารณะ