Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรม เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรม เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ 21 ส.ค.63 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางวราภรณ์ ครัวกลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อบต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับครัวเรือนต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการคัดแยกขยะต้นทางจากประสบการณ์ตรง และสามารถขยายผล สู่ครัวเรือนอื่น และชุมชนอื่นๆ ได้ รวมถึงการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ขยะในชุมชนให้มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้บรรยายเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลักการ 3Rs การคัดแยกขยะรีไซเคิล ตัวอย่างชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือน การทำหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ การทำถังหอม การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำฮอร์โมนไข่ เป็นต้น

แกลเลอรี่