Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรม วิทยากรตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรม วิทยากรตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๘ ก.ย.๖๓ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางวราภรณ์ ครัวกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประชาชนในตำบลมะค่า มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ วิธีการคัดแยกขยะและวิธีลดปริมาณขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ซึ่งได้บรรยายเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลักการ ๓Rs การคัดแยกขยะรีไซเคิล ตัวอย่างชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือน การทำหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ การทำถังหอม การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำฮอร์โมนไข่ เป็นต้น

แกลเลอรี่